Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Nam Giang

HỌP THÀNH VIÊN UBND HUYỆN THÔNG QUA BÁO CÁO SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022.

      Chiều ngày 29 tháng 6; UBND huyện đã tổ chức cuộc họp với các thành viên UBND huyện nhằm thông qua báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Tơ Ngôl Vớ i- Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì cuộc họp.

      Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện thực hiện tổng diện tích gieo trồng cây các loại đạt: 2.315,7 ha/2.320ha đạt : 99,81% kế hoạch. Tổng thu nội địa trên địa bàn huyện thực hiện 06 tháng đầu năm 2022 là 198,385 tỷ đồng đạt 86,5% dự toán. Hoạt động sản xuất Công nghiệp: hoạt động bình thường. Hệ thống điệnỔn định, đảm bảo điện sinh hoạt và sản xuất cho người dân. Giá cả các mặt hàng thiết yếu, ATTP: Ổn định, hàng hóa cung ứng trên thị trường phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và các hoạt động thường ngày.

      Tiếp tục chỉ đạo các ngành công tác quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức rà soát, bổ sung một Kế hoạch sử dụng đất 05 dự án công trình phát sinh mới trong năm 2022. Hoàn thành công tác thống kế đất đai năm 2021 cấp xã, cấp huyện đúng theo quy định. Qua 6 tháng năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới và chủ quyền quốc gia được giữ vững, công tác quốc phòng, quân sự địa phương thực hiện đảm bảo và hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch, các chính sách, của Trung ương, tỉnh, các cơ chế đặc thù của huyện có tác động rõ rệt đến phát triển sản xuất của huyện...; tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những mặt khó khăn, hạn chế đó là: Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đôi lúc chưa chặt chẽ, tình trạng phá rừng trái phép tại một số địa phương đang có dấu hiệu vi phạm trở lại; Công tác truyển khai chuyển đổi số, Iso còn chậm; Kết quả số hóa văn bản điện tử, ký số điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành tại các địa phương chưa được quan tâm đúng mức.

      Phát biểu kết luận tại cuộc họp; đồng chí A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, phòng, đơn vị thuộc UBND huyện đảm bảo các chỉ tiêu sát thực với nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, đối với từng lĩnh vực cụ thể. Các cơ quan, phòng ban nghiêm túc đánh giá các tồn tại, hạn chế của đơn vị trong 6 tháng đầu năm. Từ đó xác định, đề ra các giải pháp, phương hướng để thực hiện các nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực phụ trách. Về công tác cán bộ, đề nghị các phòng, cơ quan tham mưu thực hiện cần đảm bảo các quy định trong bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; 1 số phòng, cơ quan còn thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý cần sớm báo cáo đề xuất nhân sự với UBND huyện đảm bảo yêu cầu vị trí việc làm.

Văn Thủy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?