Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Nam Giang

NAM GIANG: BỔ SUNG XÃ ĐẮC TÔI ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI GIAO ĐOẠN 2020-2025.

      Huyện ủy Nam Giang vừa ban hành Nghị quyết số 08-NQ/HU về việc điều chỉnh chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025).

     Theo đó, thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025), bổ sung xã Đắc Tôi đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 vào các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2020-2025), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 thành 3 xã gồm: Tà Bhing, La Dê và Đắc Tôi.

Đoàn Thanh niên xã Đắc Tôi giúp nhân dân phát triển mô hình cây cam vinh    

      Huyện ủy giao Ban thường vụ trên cơ sở một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được thống nhất, tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị -xã hội ở huyện tập trung phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã Đắc Tôi đạt chuẩn Nông thôn mới, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Văn Thủy

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?