Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Nam Giang

HỌP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHUYỂN ĐỔI SỐ.

       Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số Huyện vừa tổ chức họp đánh giá tình hình triển khia thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022.

       Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022, nhình chung các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện tích cực ứng dụng CNTT, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính gắn với hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, tổng số văn bản đến được tiếp nhận, luân chuyển gần 45 nghìn văn bản. Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính duy trì đảm bảo, các cơ quan, đơn vị đã cử cán bộ tham gia tiếp nhận và trả kết quả cơ bản đảm bảo với 261 thủ tục hành chính cấp huyện, 114 thủ tục hành chính cấp xã, các hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết cho tổ chức, công dân được công khai, minh bạch. Chứng thư số điện tử đã được cấp hơn 120 thiết bị cho các tổ chức, cá nhân là lãnh đạo các đơn vị, địa phương. Hệ thống hội nghị truyền hình đã kết nối thông suốt 7/12 xã thị trấn. Mạng Internet wifi công cộng miễn phí được phủ sóng 23/50 hội trường các thôn…

      Kết luận tại hội nghị đồng chí Tơ Ngôl Với, Phó Chủ tịch UBND, trưởng BCĐ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số huyện yêu cầu trong thời gian đến các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động, ưu tiên nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu công nghệ đang phát triển, đáp ứng được yêu cầu của các phần mềm dùng chung phục vụ cho việc triển khai chính phủ điện tử và Chính phủ số trên địa bàn huyện, trang bị máy quét tài liệu (scan), máy tính, mạng nội bộ và internet để thực hiện số hóa các tài liệu liên quan lên môi trường điện tử, tạo thói quen lập dữ liệu, hồ sơ điện tử trong quản lý công việc chuyên môn tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 100% cán bộ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã và công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp được cung cấp chữ chữ ký số chuyên dùng chính phủ để ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành và số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Xem xét, thí điểm triển khai hệ thống IOC phục vụ nhu cầu giám sát, tra cứu thông tin về tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn huyện. Bảo đảm các giải pháp về an toàn, an ninh thông tin, thường xuyên rà soát hiện trạng, đầu tư trang thiết bị đầu cuối, nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin, phòng chống mã độc; Trang bị phần mềm bản quyền nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu; an toàn thông tin trong triển khai các ứng dụng về Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục huy động người dân tích cực tham gia vào công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn huyện, tích cực sử dụng các dịch vụ công, tạo thói quen cho người dân thực hiện các dịch vụ công và giám sát kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện…

Văn Khanh

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?