Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Nam Giang

NAM GIANG TỔ CHỨC KỲ HOP THU 9 HDND HUYỆN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026.

      Sáng ngày 28/02, HĐND huyện Nam Giang khóa XII tổ chức Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) nhằm bãi bỏ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện về giao biên chế công chức hành chính, sự nghiệp và quyết nghị Phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2022.

      ảnh: HĐND huyện Nam Giang tổ chức kỳ họp thứ 9     

      Tại kỳ họp, HĐND huyện đã báo cáo về việc bãi bỏ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện về giao biên chế công chức hành chính, sự nghiệp, số người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập, định suất hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ; trước đó, tại Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện đã thông qua Nghị quyết số 39 và theo các qui định nghị quyết này không đúng với thẩm quyền.

      Kỳ họp bàn về Phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2022, các đại biểu thống nhất phương án với tổng số tiền là hơn 273 tỷ 132 triệu đồng, huyện sẽ bù hụt thu cho ngân sách xã, thị trấn 652 triệu đồng. Trích 70% nguồn tăng thu chi cải cách tiền lương theo qui định là 190 tỷ 736 triệu đồng, số tăng thu còn lại 30%, ngân sách huyện được sử dụng 81 tỷ 744 triệu đồng phân bổ chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi đầu tư phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

      Và tại kỳ họp các đại biểu đã thống nhất quyết nghị ban hành 01 Nghị quyết gồm 02 nội dung: (i) Bãi bỏ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện về giao biên chế công chức hành chính, sự nghiệp; (ii) Phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2022.

Văn Thủy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?